Regulamin korzystania z obiadów

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za miesiąc żywieniowy.
Wpłaty przyjmowane są do dziesiątego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.Płatność można wykonać przelewem lub gotówką w stołowce (w wyznaczone dni).

Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie – wystawiane po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru. Na wpłaty przelewowe wystawiana jest w razie życzenia faktura.

Zaległości w płatnościach MOGĄ POWODOWAĆ WSTRZYMANIE wydawania posiłków.

Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać WYŁĄCZNIE poprzez :
– aplikację mobilną
– stronę app.primasort.catering/www
– ! ewentualnie awaryjnie wiadomość sms na numer: 514 514 602

najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. W zgłoszeniu należy podać dane dziecka i okres nieobecności.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie.

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez OPS jest dostarczenie decyzji o dofinansowaniu.

W przypadku chęci rezygnacji z posiłków, fakt ten należy zgłosić emailowo na adres info@primasort.catering lub przez sms.

ZGODY

1) potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej zawartymi w regulaminie

2) deklaruję korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach określonych w w/w zgłoszeniu

3) zobowiązuję się do terminowego regulowania należności za wyżywienie dziecka

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (dz. u. nr 2018 poz.1000). jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

5) wyrażam zgodę na korzystanie z czytnika biometrycznego na odcisk palca

6) wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej stołówki w formie elektronicznej, na adres email podany w zgłoszeniu

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prima Sort Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (96-321 Osowiec) przy ul. Mirabelki 1.

Pełne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj: http://primasort.catering/wp-content/uploads/2018/08/rodo-prima-sort-spzoo.pdf